گچبری دیوار

Heart
Heart
Heart
Heart
Heart

قاب 3 تایی با  کمربندی

Heart
Heart
Heart
Heart
Heart

بردر گچبری اجرا شده برای دیوار های بزرگ با فریم های چند لایه

قاب بندی گچبری دیوار با ابزار 456 برای بردر دیوار  گچی 

Instagram
Dot